Informacje prawne

Macrologic informuje, że dane podane na stronach niniejszego serwisu internetowego nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów prawa i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Macrologic dokonuje okresowej aktualizacji informacji zawartych w serwisie internetowym, nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność przedstawionych danych, a w szczególności raportów, analiz, informacji produktowych i innych. Macrologic wskazuje, że informacje zawarte w niniejszym serwisie mogą zawierać odniesienia lub odsyłacze do produktów i usług Macrologic, które nie są jeszcze dostępne w aktualnej ofercie spółki albo nie będą nigdy dostępne.

Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania zamieszczanych w niniejszym serwisie informacji ponosi korzystający z serwisu. Macrologic nie ponosi wobec osób trzecich żadnej odpowiedzialności za szkody bezpośrednie i pośrednie będące rezultatem oparcia się na tych informacjach lub korzystania z niniejszego serwisu. W szczególności Macrologic nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysków przez korzystającego, utratę danych i informacji, zakłócenia i przerwy w działalności gospodarczej korzystającego.

Udostępnienie przez Macrologic w ramach niniejszego serwisu informacji lub wiadomości (materiały tekstowe, graficzne, zdjęcia, materiały audiowizualne, aplikacje oraz inne elementy) nie oznacza, że Macrologic udziela korzystającemu z serwisu prawa własności intelektualnej lub innego prawa, w tym jakiejkolwiek licencji. Użytkownicy mogą korzystać z serwisu internetowego oraz utworów na nim zawartych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w jakiekolwiek interesy Macrologic. Tym samym bez uprzedniej zgody Macrologic zabronione jest w szczególności: (i) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w innym sposób niniejszego serwisu internetowego lub jego części, a także poszczególnych utworów lub udostępnianych na jego stronach, (ii) rozpowszechnianie (w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie) zamieszczanych na stronach niniejszego serwisu internetowego, także aktualnych: artykułów, reportaży, wywiadów i innych utworów na jakiekolwiek tematy. Zobowiązania i prawa Macrologic w zakresie oferowanych produktów i usług mogą wynikać wyłącznie z umów zawartych między Macrologic a kontrahentem. Jeżeli korzystający uzyska produkt lub usługę Macrologic za pośrednictwem niniejszego serwisu, to wówczas przyjmuje się, że taki produkt lub usługa, nie podlegają żadnym gwarancjom ani rękojmiom Macrologic, a korzystający korzysta z takiego produktu lub usługi na własne ryzyko.

Korzystający przyjmuje do wiadomości, że Macrologic nie gwarantuje bezpieczeństwa informacji wysyłanych do niego za pośrednictwem sieci internet (w tym za pomocą poczty elektronicznej), o ile nie są one zaszyfrowane jego kluczem publicznym.

Macrologic ma prawo do zmiany powyższych warunków w dowolnym czasie, poprzez dokonanie odpowiedniej aktualizacji niniejszej informacji.Informacja o spółce wymagana przez art. 374 Kodeksu spółek handlowych:
Macrologic SA, Kłopotowskiego 22, 03-717 Warszawa
Rejestr: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer 0000045462
Numer identyfikacji podatkowej: PL 5220002825
Kapitał zakładowy: 1.888.719 zł opłacony w całości