3 października 2017

Zarząd emitenta zawiadamia po raz drugi o zamiarze połączenia się emitenta ze spółką Asseco Business Solutions SA. Akcjonariusze moga zapoznać się z:

  • planem połączenia, zawierającym również projekty uchwał o połączeniu spółek, ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej na 31 sierpnia 2107 r., oświadczenie, zawierające informację o stanie księgowym spółki oraz sprawozdaniem zarządów uzasadniającym połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, w tym stosunek wymiany akcji,
  • sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządu z działalności emitenta za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, pod adresem www.macrologic.pl/relacje/spolka/walne_zgromadzenie/nwza2017-10.