16 lutego 2017

Zarząd Macrologic Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Kłopotowskiego 22, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 45462, NIP 5220002825, kapitał zakładowy 1.888.719 zł opłacony w całości („Spółka”), działając na podstawie art. 399§1. oraz art. 402[1]§1. i §2. kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 20 marca 2017 r., o godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Kłopotowskiego 22.

Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.