Akcjonariat (stan na 19.06.2017)

Wykaz znanych, istotnych akcjonariuszy:

akcjonariusze liczba akcji udział w kapitale akcyjnym (%)
Asseco Business Solutions SA 1 667 603 88,29%
Macrologic SA - akcje własne 159 436 8,44%
Pozostali 61 680 3,27%

 

Kapitał zakładowy

Rodzaje i ilość akcji wyemitowanych przez Macrologic SA.

Kapitał zakładowy Macrologic SA wynosi 1.888.719 złotych dzieli się na 1.888.719 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I są dopuszczone do obrotu publicznego.

rodzaj od numeru
do numeru
liczba sztuk
Akcje założycielskie serii A
   są akcjami zwykłymi imiennymi i wydane zostały w zamian za wkłady niepieniężne w postaci majątku przekształconej spółki pod firmą: Biuro Usług Komputerowych ,,MACROSOFT'' Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Akcje serii A nie są notowane na giełdzie.
1
100 000
100 000
Akcje serii B
   są akcjami zwykłymi, na okaziciela i wydane zostały w zamian za gotówkę.
100 001
800 000
700 000
Akcje serii C
  od są akcjami zwykłymi, na okaziciela i wydane zostały w zamian za gotówkę. Emisja akcji serii C była elementem motywacyjnego programu opcji pracowniczych. Została uchwalona uchwałą NWZA z 12 grudnia 1996 r.
800 001
873 700
73 700
Akcje serii D
   są akcjami zwykłymi, na okaziciela i wydane zostały za gotówkę.
873 701
1 052 700
179 000
Akcje serii F
   są akcjami zwykłymi, na okaziciela, oferowanymi w ramach wykonywania prawa poboru. Opłacenie akcji nastąpiło w drodze przeniesienia środków z kapitału zapasowego do kapitału zakładowego.
1 052 701
1 579 050
526 350
Akcje serii E
   są akcjami zwykłymi, na okaziciela i wydane zostały w zamian za obligacje serii A. Emisja obligacji została zatwierdzona uchwałą NWZA z 21 kwietnia 1999 r.
1 579 051
1 676 650
97 600
Akcje serii G
   są akcjami zwykłymi na okaziciela oferowanymi w ramach realizacji motywacyjnego programu opcji pracowniczych. Emisja została uchwalona uchwałą NWZA z 7 września 2001 r.
1 676 651
1 691 705
15 054
Akcje serii H
   są akcjami zwykłymi na okaziciela i zostały wydane za gotówkę
1 691 706
1 786 019
94 314
Akcje serii I
   są akcjami zwykłymi na okaziciela i zostały wydane za gotówkę. Emisja została uchwalona uchwałą NWZA z 1 sierpnia 2005 r.
1 786 020
1 888 719
102 700